ELEMENTY PNEUMATYKI i HYDRAULIKI

W ci?g??ej sprzeda??y oferujemy elementy uk??adów pneumatycznych i hydraulicznych.
Pomagamy naszym klientom w ich doborze do budowy wszelkich aplikacji.

 

Zawory i elektrozawory:

S??u??? do sterowania, regulacji oraz rozdzia??u sygna??u w ró??nego typu aplikacjach z dziedziny pneumatyki, hydrauliki
i automatyki przemys??owej. Oferowane zawory i elektrozawory maj? zastosowanie przy budowie instalacji, konstrukcji maszyn i urz?dze?? itd.

Si??owniki:

Oferujemy szeroki wybór si??owników stosowanych jako nap?dy w przemy??le, ró??norodnych pod wzgl?dem wykorzystywanych technologii, budowy, materia??ów czy sposobu sterowania. Proponujemy równie?? wszelkie elementy mocuj?ce, rozmaite pod wzgl?dem sposobu pracy oraz charakteru zabudowy si??ownika. Realizujemy tak??e indywidualne projekty.

Si??owniki liniowe:

To bardzo zaawansowane technologicznie si??owniki bezt??oczyskowe, maj?ce zastosowanie w pracy w najbardziej wymagaj?cych i specyficznych aplikacjach.

Chwytaki pneumatyczne:

S??u??? do unieruchomienia przedmiotu, by ten podczas transportu nie zmieni?? swojego po??o??enia, m.in. jako elementy wykonawcze manipulatorów do transportu bliskiego. Proces chwytania mo??e przebiega? zarówno wewn?trznie jak
i zewn?trznie - w zale??no??ci od zainstalowanych ko??cówek chwytnych. Przedmioty chwytane mog? by? wykonane
z ró??nego materia??u, np. metalu, szk??a, gumy, drewna itp.

Elementy przygotowania spr???onego powietrza:

Przygotowanie powietrza to proces, którego celem jest wytworzenie spr???onego ci??nienia jako medium
o jako??ci spe??niaj?cej wymagania zasilanego uk??adu,  tzn. posiadaj?cego odpowiedni? temperatur?, w??a??ciw? czysto???, wymagane ci??nienie, nasycenie dodatkami itp.

Manometry i wakuometry:

Nasza oferta manometrów ma szerokie zastosowanie dla przemys??u, tak??e w przypadku specjalnych wymaga??, jakie stawia przemys?? farmaceutyczny, cieplno-energetyczny, spo??ywczy czy chemiczny. W zwi?zku z tym oferujemy manometry i wakuometry wykonane w wielu odmianach.

Dodatkowo oferujemy w???e, elementy z???czne, armatur? oraz wszelkie materia??y pomocnicze.