O FIRMIE

MechaTronic istnieje na rynku od 2010 roku.
Jeste??my firm? in??yniersk? powsta??? dzi?ki wspó??pracy ludzi z cennym baga??em do??wiadcze?? zawodowych,
nabytych podczas d??ugoletniej pracy w dzia??ach technicznych oraz s??u??bach utrzymania ruchu
w du??ych zak??adach przemys??owych.

NABYTA WIEDZA, DO??WIADCZENIE ORAZ PASJA ZAWODOWA
POZWALAJ? NAM TWORZY? NOWE, NIETYPOWE ROZWI?ZANIA TECHNICZNE,
MAJ?CE ZASTOSOWANIE W OPTYMALIZACJI WSZYSTKICH PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH.
1

Dokonujemy przegl?dów procesów produkcyjnych. W wielu miejscach potrafimy zast?pi? prac? r?k ludzkich ruchami roboczymi zaprojektowanych urz?dze??.

2

Specjalizujemy si? w monitorowaniu i regulacji procesów fizycznych, takich jak poziom, ci??nienie, przep??yw i temperatura. Tworzymy systemy s??u???ce do rejestracji danych w dowolnej konfiguracji wraz z ich analiz?.

3

Wykonujemy, modernizujemy oraz serwisujemy wszelkie nap?dy pneumatyczne, hydrauliczne, elektryczne oraz systemy mieszane.

4

W swoich rozwi?zaniach stosujemy komponenty czo??owych producentów elementów automatyki przemys??owej.

5

Naszym klientom pomagamy dobra? w??a??ciwe rozwi?zania i elementy, których sprzeda?? równie?? prowadzimy. Bierzemy na siebie pe??n? odpowiedzialno??? za ich w??a??ciwy dobór.

6

Nasz? pasj? s? trudne wyzwania i nietypowe rozwi?zania projektowane z uwzgl?dnieniem indywidualnych potrzeb naszych klientów.