APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA

Prowadzimy sprzeda?? aparatury kontrolno-pomiarowej oraz montujemy systemy kontroli wszelkich wielko??ci fizycznych
(poziomu, ci??nienia, przep??ywu i temperatury), elektrycznych oraz technologiczno-produkcyjnych (ilo??ci, wydajno??ci, danych statystycznych).

Montowane uk??ady pomiarowe mog? s??u??y? do kontroli on-line za po??rednictwem aplikacji internetowych lub jako zapis danych, na podstawie których
mo??na generowa? raporty o dowolnej konfiguracji informacyjnej.

Zapraszamy do wspó??pracy.