ELEMENTY AUTOMATYKI PRZEMYS?üOWEJ

Prowadzimy sprzeda?? elementów przeznaczonych do budowy uk??adów sterowania, monitorowania oraz kontroli. W ich sk??ad wchodz─?:

- Czujniki poziomu cieczy (p??ywakowe, sondy konduktometryczne, przetworniki hydrostatyczne, wska??niki itp.)
- Czujniki zbli??eniowe
- Lampki kontrolne LED
- Liczniki
- Enkodery
- Przyciski piezoelektryczne
- Przep??ywomierze
- Higrostaty
- Czujniki i regulatory temperatury
- Wy??wietlacze procesowe
- Sterowniki
- Zasilacze
- Falowniki
 

Wykonujemy us??ugi polegaj─?ce na projektowaniu i wykonawstwie dowolnych uk??adów w dowolnej konfiguracji. Ch─?tnie podejmujemy si─? nietypowych wyzwa??.
Dostosowujemy starsze maszyny i urz─?dzenia do minimalnych wymaga?? Dyrektywy Maszynowej, zwi─?kszaj─?c bezpiecze??stwo podczas pracy oraz obs??ugi.

Zapraszamy do wspó??pracy.