NARZ─?DZIA SKRAWAJ─?CE

Naszym klientom oferujemy nowatorskie rozwi─?zania z zakresu obróbki otworów. W tym zakresie wspó??pracujemy ze szwajcarsk─? firm─? HEULE.

- Heule to najbardziej innowacyjny dostawca narz─?dzi do jednoczesnego wiercenia, fazowania i gradowania otworu
zarówno od przodu, jak i od ty??u w jednym przej??ciu.
- Narz─?dzia firmy Heule to rozwi─?zania kompleksowe, nowoczesne oraz oszcz─?dzaj─?ce czas i pieni─?dze.
- Heule oferuje narz─?dzia i rozwi─?zania dla aplikacji stosowanych w przemy??le budowy maszyn, lotniczym,
motoryzacyjnym, jak równie?? w przemy??le ogólnomaszynowym.
- Heule jest firm─? o zasi─?gu mi─?dzynarodowym z wieloletnim do??wiadczeniem. Posiada innowacyjne rozwi─?zania
przy pog??─?bianiu otworów od ty??u, gdy niemo??liwe jest doj??cie standardowym narz─?dziem. W tym wypadku propozycja
narz─?dziowa firmy Heule opiera si─? o proste rozwi─?zania stosowane w obróbce jednostkowej lub zaawansowane
technicznie w obróbce wielkoseryjnej.

 

Zapraszamy do wspó??pracy.