MODULARNE SYSTEMY MOCOWA?? DLA OBRABIAREK DO METALU

Pomagamy naszym klientom w doborze w??a??ciwych rozwi?za?? w optymalizacji procesów produkcyjnych w aspekcie mocowa?? przedmiotów obrabianych.

Wspó??pracujemy z  niemieck? firm? HAINBUCH, wiod?cym producentem modularnych systemów mocowa?? dla obrabiarek do metalu.

-
Pomagamy naszym klientom Hainbuch to tradycja i innowacja - od 60 lat firma wprowadza nowe rozwi?zania,
aby przy mocowaniu detali obrabianych zoptymalizowa? koszty, by? elastycznym dla klienta, oszcz?dza? czas.
zwi?ksza? wydajno??? i efektywno??? energetyczn? oraz bezpiecze??stwo.
-
Hainbuch to jak rodzina wspieraj?ca swoich klientów. Jej misj? jest przedstawienie nowoczesnych rozwi?za?? i
dzielenie si? swoj? pasj? w d???eniu do najlepszej jako??ci produktów. ??wiadcz? o tym nie tylko liczne certyfikaty,
ale równie?? sam produkt. 
-
To nie wszystko, na czym skupia si? Hainbuch. Firmie zale??y równie?? na tym, aby by? przyjazn? dla ??rodowiska
i dzia??a? w sposób zrównowa??ony. Schemat struktury organizacyjnej firmy oraz zaanga??owanie w ochron?
przyrody s? cz???ci? to??samo??ci korporacyjnej. Szczególny nacisk k??adziony jest na ostro??ne korzystanie z
zasobów, redukcj? emisji odpadów oraz minimalizacj? ryzyka.
-
G??ównym celem firmy jest utrzymanie pozycji lidera w dziedzinie produkcji systemów mocowa??. Niezmiennie 
od wielu lat Hainbuch osi?ga ten cel.
- Hainbuch ma na swoim koncie ponad 150 patentów, 9 filii mi?dzynarodowych oraz przedstawicielstwa na ca??ym
??wiecie. 
-
G??ówne produkty firmy Hainbuch to modularne systemy zamocowa?? w operacjach tokarskich i frezerskich, 
stosowanych powszechnie na tokarkach, frezerkach i centrach obróbczych. Praktycznie ka??da obrabiarka, 
niezale??nie od swojego przeznaczenia, wymaga tego typu rozwi?za??.

 

Zapraszamy do wspó??pracy.