MechaTronic istnieje na rynku od 2010 roku.

Jeste??my firm? in??yniersk? powsta??? dzi?ki wspó??pracy ludzi
z cennym baga??em do??wiadcze?? zawodowych, nabytych podczas
d??ugoletniej pracy w dzia??ach technicznych oraz s??u??bach
utrzymania ruchu w du??ych zak??adach przemys??owych.

WI?CEJ